Skip to main content

Algemene voorwaarden

Artikel 1.
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Opdrachtnemer: Anneline Bruins Slot – Vrouw in balans Hoorn
 • Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor het verlenen van de Diensten aan Opdrachtnemer verstrekt.
 • Diensten: alle door de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever geleverde producten en diensten waaronder therapie, coaching en andere vormen van begeleiding, dan wel advisering, alles in de ruimste zin van het woord, net als alle andere voor de Opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van de Opdrachtgever zijn verricht.
 • Cliënt: degene die deelneemt aan een begeleidings-, therapie- of coachtraject, dat laatste voorzover als deze niet zelf de Opdrachtgever is.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij de Opdrachtnemer Diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden alleen als deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. Niet alleen de Opdrachtnemer maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht voor de Opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen en daartoe wordt de toepassing van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de Opdrachtgever.
 4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door de Opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Offertes

 1. De door de Opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. De Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien (a) de aanvaarding hiervan door de Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, of (b) de Opdrachtnemer op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever eerder met de uitvoering van de Diensten aanvangt.
 2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. De Opdrachtgever is gerechtigd in geval de opdracht langer duurt dan 12 maanden, de prijzen jaarlijks aan te passen met een percentage van minimaal de CBS-prijsindexstijging in de voorgaande 12 maanden.
 3. Offertes zijn gebaseerd op de bij de Opdrachtnemer beschikbare informatie.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Met de Opdrachtnemer gesloten overeenkomsten leiden voor de Opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting. Dit betekent dat de Opdrachtnemer gehouden is zijn verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap en naar de maatstaven van het moment van uitvoering van de Opdrachtnemer kan worden verlangd. De Opdrachtnemer zal de uitgangspunten en richtlijnen van de Ethische Code van Phoenix Opleidingen naar beste inzicht en vermogen naleven.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door (de in artikel 2 lid 2 vermelde) derden. Dit zal altijd in overleg met de Opdrachtgever gebeuren.
 3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft de Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat de Opdrachtnemer is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor hem kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 5. Contractduur en opzegging

 1. Als de tussen partijen gesloten overeenkomst betrekking heeft op het meer dan eenmaal leveren van dezelfde Diensten, wordt deze geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Indien de duur van de opdracht een jaar of langer is, dienen partijen een opzegtermijn van ten minste twee maanden te hanteren.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten Diensten te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. De Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal de Opdrachtnemer de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal de Opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 7. Geheimhouding

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Aan de opdracht zal door de Opdrachtnemer niet zonder toestemming van de Opdrachtgever extern gerefereerd worden.

Artikel 8. Intellectuele eigendom

 1. Voor zover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam-, of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door de Opdrachtnemer ter uitvoering van de overeenkomst geleverde Diensten, is en blijft de Opdrachtnemer houder respectievelijk eigenaar van deze rechten. De Opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de Opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaamrechten, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen.
 2. De Opdrachtnemer behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9. Betaling

 1. In een oriënterend gesprek van maximaal 20 minuten bepalen Opdrachtgever en Opdrachtnemer of een overeenkomst wordt aangegaan. Dit gesprek is gratis. De gesprekken die volgen na de intake worden in rekening gebracht. Een telefonische of per email gemaakte reservering voor een gesprek geldt als bindend. Hiermee blijft Opdrachtgever gehouden aan betaling van de gereserveerde tijd.
 2. Betaling dient, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, te geschieden na iedere individuele sessie op de dag waarop het gesprek plaats vindt. De betaling in een door de Opdrachtnemer aan te geven wijze (contant of per pin ter plekke) in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 3. De Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd, in overleg met de Opdrachtgever, vooruitbetaling of een andere vorm van zekerheid van de Opdrachtgever te verlangen.
 4. Indien de Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in verzuim zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim van de Opdrachtgever, is de Opdrachtnemer gerechtigd alle ten behoeve van de Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat hij daarvoor op enige wijze jegens de Opdrachtgever schadeplichtig kan worden.
 5. Ingeval van betalingsverzuim is de Opdrachtgever voorts een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente.

Artikel 10. Incassokosten

Indien Opdrachtnemer invorderingsmaatregelen treft tegen Opdrachtgever, die in verzuim is, komen de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verband houdend met die invordering ten laste van Opdrachtgever, welke kosten gesteld worden op ten minste 15% van de openstaande facturen. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van eventueel in te schakelen incassobureaus, deurwaarders en/of advocaten.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. De Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door hem verrichte Diensten, tenzij de Opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van de Opdrachtnemer.
 2. De aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer is te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.
 4. Indien door of in verband met het verrichten van Diensten door de Opdrachtnemer of anderszins, schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor de Opdrachtnemer aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door de Opdrachtnemer afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat Opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt. 5. Elke aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer is beperkt tot directe schade en aansprakelijkheid voor indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 12. Annulering of beëindiging van de overeenkomst

 1. De Opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van reden een cursus, begeleidings-, therapie- of coachtraject te annuleren of deelname van een Opdrachtgever te weigeren, dan wel de door de Opdrachtgever aangewezen Cliënt te weigeren, in welke gevallen de Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het daarmee overeenkomende door de Opdrachtgever betaalde bedrag.
 2. De Opdrachtgever voor een cursus, begeleidings-, therapie- of coachtraject, heeft het recht deelname aan of de opdracht voor een cursus, begeleidings-, therapie- of coachtraject te annuleren. Annuleringen dienen uitsluitend schriftelijk te gebeuren.
 3. Annulering door de Opdrachtgever van de opdracht kan tot 4 weken voor aanvang van de cursus, begeleidings-, therapie- of coachtraject kosteloos. Bij annulering binnen 4 weken tot en met 2 weken voor aanvang van de cursus, begeleidings-, therapie- of coachtraject is de Opdrachtnemer gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen. Reden van afzegging speelt geen rolbij de annuleringsregeling.
 4. Bij niet tijdige annulering is de Opdrachtgever verplicht het totaalbedrag van de cursus, begeleidings-, therapie- of coachtraject te voldoen.
 5. Ingeval de Opdrachtgever dan wel de door de Opdrachtgever aangewezen Cliënt na aanvang van de cursus, begeleidings-, therapie- of coachtraject de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de Opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.
 6. Een individueel begeleidings-, therapie- of coachgesprek kan tot 24 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden verplaatst. Bij verplaatsing binnen 24 uur is Opdrachtnemer gerechtigd om 100% van het tarief dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen. Bovenstaande geldt voor werkdagen, het weekend wordt niet meegerekend. Indien de Opdrachtgever dan wel de aangewezen Cliënt niet op het geplande gesprek verschijnt, worden dezelfde tarieven gehanteerd. Reden van afzegging speelt geen rolbij de annuleringsregeling.
 7. Als één van de partijen wezenlijk tekortschiet in de nakoming van de verplichtingen (anders dan de verplichting tot betaling voor de Diensten) en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekortkomende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde Diensten worden op de overeengekomen wijze betaald.

Artikel 13. Persoonsgegevens

Door het aangaan van een overeenkomst met de Opdrachtnemer wordt aan de Opdrachtnemer toestemming verleend voor het verwerken van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal de Opdrachtnemer uitsluitend gebruiken voor zijn eigen activiteiten.

Artikel 14. Geschillenbeslechting

 1. Op iedere overeenkomst tussen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen de Opdrachtnemer gevestigd is.

Artikel 15. Wijziging van de Algemene Voorwaarden

De Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De Opdrachtgever wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. Indien deze binnen 30 dagen na verzending van deze kennisgeving niet schriftelijk anders meedeelt dan wordt hij geacht met de wijzigingen of aanvullingen in te stemmen.